Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky „Lexis Production s.r.o. , so sídlom Prosné 185, 018 01 Udiča, Slovenská republika, IČO: 51793130, zapísaný v OU-TN číslo 36697/R” ďalej označovaný len “Mirro.sk”.

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi Mirro.sk ako Prenajímateľom – konečným zákazníkom, právnickou osobou alebo fyzickou osobou – Nájomcom.

1.2 Použitie jednotného čísla v týchto VOP zahrňuje aj číslo množné a naopak, ak to dovoľuje alebo to vyžaduje kontext textu

II. Výklad pojmov

2.1 Na účely týchto VOP sa rozumie:

a) Prenajímateľom je spoločnosť Mirro.sk
b) Nájomcom je konečný zákazník, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona), ktorá si objedná od Prenajímateľa Službu;
c) Zmluvou sa rozumejú všetky zmluvy, dohody, objednávky, emailová aj iná komunikácia vedená písomnou formou medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktoré sa týkajú Služby;
d) Službou sa rozumie prenájom fotoboxu Mirro.sk na akciách organizovaných Nájomcom na vopred dohodnutú dobu.
e) Pod pojmom „neobmedzená tlač fotiek“ sa rozumie nepretržitá tlač fotiek v rámci možností tlačového zariadenia počas doby prenájmu fotoslužby fotokútika tak, aby nedošlo k zneužitu tlačového zariadenia, zdržovania hostí pri fotení z dôvodu nadmerného počtu kopií fotografie v rámci jedneho kola fotenia, preto je stanovený maximálny počet 5 kusov vytlačených fotiek na jedno kolo fotenia.

III. Predmet prenájmu

3.1 Predmetom prenájmu je fotobox Mirro.sk, ktorú Prenajímateľ prezentuje na stránke www.mirro.sk a ktorú si Nájomca prenajíma v súlade s týmito VOP.

3.2 Chyby v písaní alebo iné chyby alebo opomenutia v cenových ponukách, faktúrach alebo iných dokumentoch vydaných Prenajímateľom budú opravené bez akejkoľvek zodpovednosti Prenajímateľa.

IV. Rozsah poskytovanej služby

1, Prenájom zariadenia Mirro.sk na dohodnutý čas na dohodnutom mieste;
2, grafické práce pri príprave dizajnu fotografií;
3, prenájom fotografického pozadia;
4, okamžitá tlač fotografií podľa typu balíka uvedenom na stránke www.mirro.sk počas doby prenájmu.
5, prenájom rekvizít podľa dohody a ponuky Prenajímateľa;
6, odoslanie fotografií pomocou online galérie; 
7, obsluha zariadenia;
8, možnosť dotlače fotografií podľa dohody.

V. Priebeh objednania služby a rezervácia termínu

5.1 Dopyt na poskytnutie Služby môže uplatniť klient prostredníctvom internetu cez webovú stránku, emailom alebo telefonicky uvedením základných údajov najmä kontakt, dátum akcie, miesto akcie atď.

5.2 Ak to kapacita Prenajímateľa umožňuje, potvrdí klientovi poskytnutie Služby podľa jeho požiadaviek.

5.3 Klient potvrdí súhlas s objednaním Služby odoslaním objednávky mailom alebo písomne, ktorý obsahuje fakturačné údaje Nájomcu.

5.4 Prenajímateľ na základe objednávky vystaví a doručí Nájomcovi zálohovú faktúru.

5.5 Samotná rezervácia termínu prebehne po zaplatení zálohovej faktúry. Zaplatením zálohovej faktúry Nájomca súhlasí so VOP.

5.6 Prenajímateľ po prijatí úhrady zálohovej faktúry, písomne potvrdí záväznosť objednávky Nájomcovi.

VI. Cena služby

Cenou Služby je zverejnená cena na web stránke Prenajímateľa alebo v prípade, že takáto ponuková cena nie je určená, platí cena určená dohodou zmluvných strán.

VII. Platobné podmienky

Platba za Službu je možná prevodom na účet.

Zálohová faktúra bude Prenajímateľom vystavená na 20% z vopred dohodnutej sumy za poskytnutie zlužby a však minimálne 100€ (s DPH).

VIII. Storno a vrátenie finančných prostriedkov

8.1 Suma za zálohovú faktúru je vratná, za podmienky, že Nájomca písomne o to požiada najneskôr 30 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia Služby.

8.2 Suma za zálohovú faktúru je nevratná, ak potvrdenú službu jednostranne zruší Nájomca neskôr ako 30 dní pred dohodnutým termínom poskytnutia služby

IX. Povinnosti Nájomcu

Nájomca zabezpečí v mieste poskytnutia služby voľný priestor o ploche minimálne 3×3 m s výškou minimálne 2,30 m, vrátane elektrického napájania 220V v dosahu 6m a stolíka pre rekvizity, ak sa nedohodne inak.

Ak má byť fotobox Mirro.sk umiestnený vonku, Nájomca zabezpečí prístrešok pre ochranu prístroja aj obsluhy. Prístrešok musí mať nepriehľadný strop a bočné a zadné krytie tak, aby sa zabezpečila ochrana pred dažďom, vlhkosťou, vetrom a slnečným žiarením.

Podklady na grafiku fotografií je klient povinný zaslať najneskôr mesiac pred dohodnutým termínom akcie. V prípade rezervácie v kratšej dobe ako jeden mesiac pred začiatkom akcie, klient je povinný zaslať podklady na prípravu grafiky najneskôr do 2 dní od potvrdenia rezervácie. V prípade nedodržania uvedenej lehoty negarantujeme prípravu grafiky na fotografie. Ak chce klient na fotografii odstrániť služby Mirro.sk, musí si zabezpečiť grafiku na branding fotografií vo vlastnej réžii, pokiaľ sa nedohodne inak. Ak sa klient rozhodne zmeniť pozadie, grafiku alebo čas fotenia po záväznom potvrdení, negarantujeme možnosť zmeny.

Pokiaľ dôjde k poškodeniu zariadenia alebo zničeniu rekvizít klientami Nájomcu, Nájomca sa zaväzuje uhradiť vzniknuté škody.

X. Práva Nájomcu

Nájomca má právo reklamácie Služby do 14 dní od dátumu akcie.

XI. Povinnosti Prenajímateľa

Prenajímateľ zabezpečí v dohodnutom čase pripravený fotobox Mirro.sk na poskytnutie Služby, podľa vopred dohodnutých požiadaviek.

Pokiaľ je Služba objednaná s obslužným personálom, ten počas doby prenájmu bude pomáhať a koordinovať klientov Nájomcu.

XII. Práva Prenajímateľa

V prípade technických problémov na Mirro.sk fotoboxe môže Prenajímateľ prerušiť Službu a zabezpečiť odstránenie poruchy. O čas potrebný na odstránenie sa následne predĺži doba Služby. Pokiaľ by technický problém nemohol byť na mieste odstránený má Nájomca právo na kompenzáciu za čas nedodania Služby.

Nájomca nemá právo na kompenzáciu v prípade, ak prerušeniu Služby dôjde v dôsledku:

  • výpadku elektrickej energie,
  • výskytom akejkoľvek udalosti, ktorá spadá do kategórie „vyššia moc,“
  • poškodením zariadenia nedbanlivosťou, činom alebo zavinením zo strany Nájomcu.

Prenajímateľ má ďalej právo predčasne ukončiť Službu, bez finančnej kompenzácie Nájomcu, pokiaľ sú klienti Nájomcu agresívni voči obsluhe alebo pohybujú sa v blízkosti zariadenia pod značným vplyvom alkoholu, čoho dôsledkom by mohlo byť poškodenie zariadenia.

Záverečné ustanovenia.

Nájomca podpisom Zmluvy t.j. vyplnením a odoslaním Objednávkového formuláru na webovej stránke predávajúceho alebo úhradou daňového dokladu (proforma faktúry, faktúry) potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Nájomca zároveň podpisom Zmluvy alebo odoslaním objednávkového formuláru alebo emailovou komunikáciou vyslovuje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom plnenia Zmluvy a za účelom ponúkania ďalších služieb. Nájomca udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú. Nájomca je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Prenajímateľa alebo na adresu Prenajímateľa alebo odhlásením sa cez odkaz v emailovej komunikácii.

Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služby, nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2018.